Odbranjena prva doktorska disertacija u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG

Dr Neda Bošković, doktorandkinja studijskog programa Održivi razvoj Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore, danas je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kontaminacija mikroplastikom slatkovodnih ekosistema Crne Gore: prva zapažanja o pojavi, prostornim obrascima, identifikaciji, brojnosti, distribuciji i ekološkoj procjeni“ (eng. “Contamination of freshwater ecosystems of Montenegro with microplastcs: First observations on occurrence, abundance, spatial patterns, identification and ecological assessment“).

Ovo je prva doktorska disertacija odbranjena u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore.

Doktorska disertacija je odbranjena pred Komisijom, u čijem su sastavu bili prvi mentor, prof. Metalurško-tehnološkog fakulteta dr Željko Jaćimović i drugi mentor, prof. Univerziteta u Ljubljani dr Oliver Bajt, kao i prof. Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, dr Miljan Bigović, prof. Biotehničkog fakulteta UCG, dr Nedeljko Latinović i doc. Metalurško-tehnološkog fakulteta UCG, dr Milica Kosović Perutović.

Rezultati doktorske disertacije ukazuju da ispitivani slatkovodni ekosistemi nisu samo putevi emisije mikroplastike sa kopna u mora i okeane, već i sekundarni izvori i rezervoari prethodno akumulirane mikroplastike. Ova studija ukazuje da se identifikovane vizuelne i hemijske karakteristike mikroplastike ne razlikuju između slatkovodnih ekosistema u ovoj studiji i morskih ekosistema u ranije ispitivanim studijama u Crnoj Gori, pa se moze zaključiti da priliv kopnenih voda iz jadranskog sliva doprinosi povećanju zastupljenosti mikroplastike na crnogorskom primoriju. Ovi nalazi naglašavaju hitnost daljih praćenja slatkovodnih ekosistema i identifikovanja tačkastih izvora za ublažavanje mikroplastične kontaminacije akvatičnih ekosistema u bliskoj budućnosti. 

Polje istraživanja dr Nede Bošković odnosi se na izučavanje prisustva, distribucije i identifikacije zagađujućih materija u životnoj sredini.

Do sada je objavila šest naučnih radova u referentnim međunarodnim časopisima (SCI lista) sa visokim impakt faktorom, kao prvi autor, i značajan broj naučnih radova u drugim međunarodnim časopisima, kao i na međunarodnim naučnim konferencijama.


AKTUELNO

Okrugli sto o iskustvenom učenju u turizmu: Internacionalizacija i inovacije u obrazovanju za XXI vijek
„Turizam je jedan od najvažnijih sektora u našoj zemlji, i njegova dugoročna dinamika zavisi od naše sposobnosti da obrazujemo nove generacije s vještinama za XXI vijek,“ kazala je prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta […]
Za studentski park i OŠ „Vuk Karadžić“ izdvojeno 65.000 eura: Novi sportski tereni
Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, potpisao je danas Ugovore o ustupanju izvođenja radova za projekte adaptacije košarkaškog terena u Studentskom parku i multifunkcionalnog […]
Odbranjena prva doktorska disertacija u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG
Dr Neda Bošković, doktorandkinja studijskog programa Održivi razvoj Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore, danas je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kontaminacija mikroplastikom slatkovodnih ekosistema Crne Gore: prva zapažanja […]

Copyright © 2024 Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana

Politika privatnosti / Disclaimer